> 30-31 มีนาคม 2564    สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

 

> 1 เมษายน 2564    ปัจฉิมนิเทศ

                                                                                                           

                                                                                                                                 ดูเพิ่มเติม >>

ปัจฉิมนิเทศ ม.3 ปีการศึกษา  2563

ปัจฉิมนิเทศ ม.6 ปีการศึกษา 2563                                            

นวัตกรรมครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นวัตกรรมครู กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

หนึ่งนักเรียน หนึ่งความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

หนึ่งนักเรียน หนึ่งความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

> คู่มือบริหารงาน 4 ฝ่าย

> คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา