> 10-11 กันยายน 2563    สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 

> 17-21 สิงหาคม 2563    สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ สัปดาห์คณิตศาสตร์ สัปดาห์ห้องสมุด

                                                                                                           

                                                                                                                                 ดูเพิ่มเติม >>

มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ปัจฉิมนิเทศ ม.6 ปีการศึกษา 2562                                            

นวัตกรรมครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นวัตกรรมครู กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

หนึ่งนักเรียน หนึ่งความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

หนึ่งนักเรียน หนึ่งความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

> คู่มือบริหารงาน 4 ฝ่าย

> คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา