คณะกรรมการสถานศึกษา

ที่

ชื่อ

นามสกุล

ตำแหน่ง

1

นายอิทธิพล

เติมแต้ม

ประธานกรรมการ

2

นายสุวิทย์

บุญประเสริฐ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

3

นางอัมพวัน

ภู่จำศิลป์

ผู้แทนครู

4

นายอนุชา

พูลทรัพย์

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5

พระปรีชา

ปริปณโณ

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

6

นายไพรัช

โภคบูรณ์

ผู้แทนชุมชน

7

นางสาวไพรวรรณ

สุวรรณเทศ

ผู้แทนผู้ปกครอง

8

นายอณวัฒน์

ชัยยะ

ผู้แทนศิษย์เก่า

9

นายอรรถพล

วงศ์บุปผา

กรรมการและเลขานุการ