คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารวิชาการ

ระเบียบโรงเรียนบ่อวิทยาคารว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

คู่มือการใช้งานระบบวัดผลรวม

 

คู่มือการใช้งานโปรแกรมสมุดประเมินผลรายวิชา (Bookmark 2551)

 

คู่มือการใช้งานแนวทางการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

คู่มือการใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

 

คู่มือปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา

 

คู่มือปฏิบัติงานการคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา

 

คู่มือปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมแนะแนว

 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ตามกฎกระทรวงฯ  ด้านบริหารวิชาการ