ตรวจสอบผลการเรียน  ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2564

        นักเรียนสามารถดูผลการเรียนได้ โดยคลิ๊กที่ชั้น และคลิ๊กชื่อของนักเรียน แล้วกรอกเลขประจำตัวประชาชน