รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1022060234

รหัส Smis 8 หลัก : 22022002

รหัส Obec 6 หลัก : 060234

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ่อวิทยาคาร

ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Borwittayakarn school

ที่อยู่ : หมู่ที่   3   บ้านบ่อบน

ตำบล : บ่อ

อำเภอ : ขลุง

จังหวัด : จันทบุรี

รหัสไปรษณีย์ : 22110

โทรศัพท์ : 039424051

โทรสาร : 039424051

ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 10 สิงหาคม 2540

อีเมล์ : Borwittayakarn@obec.go.th

เว็บไซต์ : www.borwit.ac.th

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : สหวิทยาเขตบุษราคัม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลบ่อ

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา : 43 กม.

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ : 12 กม.

ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ่อวิทยาคาร