คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ

คู่มือกลุ่มบริหารงบประมาณ 


รายงานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ด้านงบประมาณ


รายงานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ด้านการบริหารพัสดุ


การปฏิบัติสู่การกำหนดทิศทางการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา


ขั้นตอนการขอรับทุนการศึกษา


คู่มือการขอเบิก การรายงานการใช้ และการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน


คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี


คู่มือการใช้งานระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน


คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ


คู่มือปฏิบัติงานการเงิน และบัญชี


คู่มือปฏิบัติงานนโยบายและแผน


แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา


คู่มือปฏิบัติงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ


แผนผังการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี


แผนผังการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา


แผนผังการดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง