การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

4.1 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7 ว 20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561


4.2 พรบ.ข้าราชการครูฯ พ.ศ. 2547


4.3 กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561


4.4 คำสั่ง คสช.ที่ 19-2560 ลว. 3 เม.ย. 60


4.5 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7 ว 6 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562