ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนบ่อวิทยาคาร จังหวัดจันทบุรี

ที่

ชื่อ

นามสกุล

ปีที่รับตำแหน่ง

ปีที่พ้นตำแหน่ง

ตำแหน่ง

1

นายมงคล

เฉลิมพงษ์

2540

2550

ผู้อำนวยการโรงเรียน

2

นายสมชาย

อรุณธัญญา

2550

2552

ผู้อำนวยการโรงเรียน

3

นายเทียนชัย

ธรรมสุวรรณ

2552

2554

ผู้อำนวยการโรงเรียน

4

นางสาวกรกนก

ดาศรี

2554

2558

ผู้อำนวยการโรงเรียน

5

ว่าที่พันตรีกรุณา

สืบอุดม

2558

2560

ผู้อำนวยการโรงเรียน

6

นายอรรถพล

วงศ์บุปผา

2562

2564

ผู้อำนวยการโรงเรียน