การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT : Open Data Integrity and Transparency Assessment)

ข้อ

รายการ

ข้อมูล

01

โครงสร้างการบริหารงาน

02

ข้อมูลผู้บริหาร

03

บทบาท อำนาจหน้าที่

04

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

05

ข้อมูลการติดต่อ

06

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

07

ข่าวประชาสัมพันธ์

10

แผนดำเนินงานประจำปี

11

รายงานการดำเนินงานประจำปี (รอบ 6 เดือน)

12

รายงานการดำเนินงานประจำปี

13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

22

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

24

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

25

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

26

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

28

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

29

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนและประพฤติมิชอบประจำปี

32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

34

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

41

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน