แผนดำเนินงานประจำปี

ส่วนนำ 1 ปกและคำนำ


ส่วนนำ 2 คำเห็นชอบของ คกก. สถานศึกษา


ส่วนนำ 3 สารบัญ


บทที่ 1 บทนำ


บทที่ 2 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา


บทที่ 3 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 64


บทที่ 4 แผนงาน โครงการ และงบประมาณ ปี 64


บทที่ 4 กลยุทธ์ 1


บทที่ 4 กลยุทธ์ 2


บทที่ 4 กลยุทธ์ 3


บทที่ 4 กลยุทธ์ 4


บทที่ 5 การกำกับ ติดตามและรายงานผล


ภาคผนวก