รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
โรงเรียนบ่อวิทยาคาร