การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารของโรงเรียนบ่อวิทยาคาร


กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญญาเจตจำนงสุจริต


การตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา จากคณะอนุกรรมการฯ สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่


โครงการ “บวร” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน ระดับสถานศึกษา


กิจกรรมการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


การประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์การชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA ของสถานศึกษา