การพัฒนาบุคลากร

  1. การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน


2. กรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิตัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทาการศึกษา


3. หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา