นางอัมพวัน  ภู่จำศิลป์
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อวิทยาคาร

นางสาววรรณวิภา  บัวบก
ครู คศ.3
ศิลปศึกษา (ค.บ.)

นางปฏิมา  ศุภกิจพัฒนา
ครู คศ.3
ธุรกิจศึกษา (ค.บ.)

นางสุวรรณา  ชูเกียรติ
ครู คศ.2
ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

นางคนึงวรรณ  เผื่อแผ่
ครู คศ.2
ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

นางพรรณี  มนพัทธ์ปริพัตร
ครู คศ.2
ภาษาไทย (ค.บ.)

นายวิศรุต  เนินริมหนอง
ครู คศ.1
ฟิสิกส์ (ค.บ.)

นางสาววรกมล  บุญรักษา
ครู คศ.1
การสอนคณิตศาสตร์ (กศ.ม.)

นางสาววันวิภา  ทำประโยชน์
ครู คศ.1
เคมี (ค.บ.)

นางสาวจิรภา  จันทิมาลย์
ครู คศ.1
ชีววิทยา (วท.บ.)

นายทรัพย์ธงชัย  คชาอาจ
ครู คศ.1
คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)

นางสาวนงนุช  ทองคำแท้
พนักงานราชการ
คณิตศาสตร์ (ค.บ.)

นายภัทรพงษ์  สีนวล
พนักงานราชการ
วิศวกรรมอุตสาหกรรม (ค.อ.บ.)

นางสาวสุภัทรากรณ์  โพธิ์ชัย
เจ้าหน้าที่ธุรการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ (ศศ.บ.)

นายอนุศักดิ์  มาตเหลือง
ลูกจ้างประจำ

นางภัคทิพภา  เพชรรัตน์
ลูกจ้างชั่วคราว