นายอรรถพล  วงศ์บุปผา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อวิทยาคาร

นางสาววรรณวิภา  บัวบก
ครู คศ.3
ศิลปศึกษา (ค.บ.)

นางปฏิมา  ศุภกิจพัฒนา
ครู คศ.3
ธุรกิจศึกษา (ค.บ.)

นางอัมพวัน  ภู่จำศิลป์
ครู คศ.2
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.) 

นางสุวรรณา  ชูเกียรติ
ครู คศ.2
ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

นางคนึงวรรณ  เผื่อแผ่
ครู คศ.2
ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

นางพรรณี  มนพัทธ์ปริพัตร
ครู คศ.2
ภาษาไทย (ค.บ.)

นายวิศรุต  เนินริมหนอง
ครู คศ.1
ฟิสิกส์ (ค.บ.)

นางสาววรกมล  บุญรักษา
ครู คศ.1
การสอนคณิตศาสตร์ (กศ.ม.)

นายกิตติชัย  สมร
ครู คศ.1
สังคมศึกษา (ค.บ.)

นางสาววันวิภา  ทำประโยชน์
ครู คศ.1
เคมี (ค.บ.)

นางสาวจิรภา  จันทิมาลย์
ครูผู้ช่วย
ชีววิทยา (วท.บ.)

นายทรัพย์ธงชัย  คชาอาจ
ครูผู้ช่วย
คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)

นางสาวนงนุช  ทองคำแท้
พนักงานราชการ
คณิตศาสตร์ (ค.บ.)

นางสาวสุภัทรากรณ์  โพธิ์ชัย
เจ้าหน้าที่ธุรการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ (ศศ.บ.)

นายอนุศักดิ์  มาตเหลือง
ลูกจ้างประจำ

นางภัคทิพภา  เพชรรัตน์
ลูกจ้างชั่วคราว