คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล


คู่มือการปฏิบัติงาน การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู


คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ


คู่มือการปฏิบัติงาน การดำเนินการทางวินัย และการลงโทษ


คู่มือการปฏิบัติงาน การย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา


คู่มือการปฏิบัติงาน การลา


คู่มือการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน


คู่มือการปฏิบัติงาน การวางแผนอัตรากำลัง


คู่มือการปฏิบัติงานการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง


คู่มือการปฏิบัติงาน การเสนอขอพระราชทาน


คู่มือการปฏิบัติงาน การออกจากราชการ