คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือการปฏิบัติงานการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา


คู่มือการปฏิบัติงานการจัดระบบ และการจัดทำทะเบียนประวัติ


คู่มือการปฏิบัติงานการดำเนินการทางวินัย และการลงโทษ


คู่มือการปฏิบัติงานการย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา


คู่มือการปฏิบัติงานการลา


คู่มือการปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือน


คู่มือการปฏิบัติงานการวางแผนอัตรากำลัง


คู่มือการปฏิบัติงานการสรรหา และบรรจุแต่งตั้ง


คู่มือการปฏิบัติงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์


คู่มือการปฏิบัติงานการออกจากราชการ