การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ.2549