การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

  1. พ.ร.บ.ข้าราชการครูฯ พ.ศ. 2547


2. คำสั่ง คสช.ที่ 19-2560 ลว. 3 เม.ย. 60


3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547


4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4 ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559


5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7 ว 19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561