ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนบ่อวิทยาคาร

          ด้วยกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในช่วงแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรมระยะที่ 7 (พ.ศ.2535 – 2537) ในการขยายโอกาสทางการศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มอัตราการเรียนต่อและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้มากขึ้น ซึ่งมีหนังสือ ศธ ที่ 0806/8698 ลงวันที่ 15 เมษายน 2534  ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีอนุญาตให้ โรงเรียน ขลุงรัชดาภิเษก อำเภอ ขลุง จังหวัดจันทบุรี จัดสาขาโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นที่ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี และให้รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยได้รับเงินอุดหนุน 95 % ของนักเรียนคนละ 1,000  บาท เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การศึกษา

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก โดยนายปรีชา ภู่กำจัด ผู้อำนวยการโรงเรียนในขณะนั้นได้ดำเนินการประสานงานกับ นายสุรพงษ์ สุวรรณหิตาธร กำนันตำบลบ่อ และกรรมการสภาตำบลบ่อ เพื่อจัดหาสถานที่ตั้งสาขาโรงเรียน และได้ที่สาธารณะประโยชน์ทุ่งหนองมะปลิง หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เนื้อที่ 19 ไร่ 3 งาน 70 ตารางวา โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาตำบลบ่อ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2534  และโรงเรียนได้แต่งตั้งให้  นายมงคล เฉลิมพงษ์ เป็นหัวหน้าสาขาโรงเรียน

          ในปีการศึกษา 2534 โรงเรียนรับนักเรียนได้ 22 คน เป็นชาย 13 คน หญิง 9  คน แต่ยังไม่พร้อมด้านสถานที่ ในภาคเรียนที่ 1 (15 พฤษภาคม – 10 ตุลาคม 2534) จึงฝากเรียนที่โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก และดำเนินงานขอใช้ที่ทำการสภาตำบลบ่อซึ่งเป็นอาคารเรือนไม้ชั้นเดียว มี 5 ห้องดังนี้  ขนาด 6 x 8 เมตร 1 ห้อง  ขนาด 4 x 4 เมตร 3 ห้อง และห้องน้ำ 1 ห้อง เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว  และในภาคเรียนที่ 2  (1  พฤศจิกายน 2534) ได้ย้ายมาทำการเรียนการสอน ณ ที่ทำการสภาตำบลบ่อเป็นต้นมา โดยมีคณะครู-อาจารย์จากโรงเรียน ขลุงรัชดาภิเษก เดินทางมาทำการสอนเป็นรายคาบ ในปีการศึกษา 2535 รับนักเรียนเพิ่มขึ้นอีก 1 ห้องเรียน

จำนวน 19 คน รวมมีนักเรียน 2 ห้องเรียน จำนวน 37 คน จึงทำการปรับปรุงอาคารโดยรื้อฝากั้นห้องออก ในช่วงนี้โรงเรียนได้พยายามจัดหาเงินบริจาคจากองค์กรเอกชนมูลนิธิ และมีผู้บริจาคเพื่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวสำหรับรองรับนักเรียน

          ในปีการศึกษา 2536 โดยประสานงานกับกำนันสุรพงษ์  สุวรรณหิตาธร และคณะกรรมการสภาตำบลบ่อ และได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารี จันทบุรี  ปี  2536 – 2537 บริจาคเงินงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน  2 ชั้น  3  ห้องเรียน   ใต้ถุนโล่ง 1 หลัง และห้องน้ำ  ห้องส้วม 1 หลัง  มูลค่า 1,180,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยกองช่างเทศบาลเมืองขลุง  เป็นผู้ออกแบบอาคารเรียนให้  และเริ่มก่อสร้างในเดือน พฤษภาคม  2536   ในปีการศึกษา  2536  รับนักเรียนเพิ่มขึ้นอีก 1 ห้องเรียน จำนวน 35 คน รวมมีนักเรียนทั้งหมด  71  คน อาคารเรียนกำลังก่อสร้าง จึงนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปทำการเรียนการสอน ณ ศาลาวัดดอนอุดม เป็นเวลา 1 ภาคเรียน  เมื่ออาคารก่อสร้างเสร็จในเดือนตุลาคม  2536  จึงได้ย้ายมาทำการสอนที่อาคารเรียนหลังใหม่ในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2536  ซึ่งได้ทำพิธีมอบและเปิดอาคารเรียนขึ้น  ในวันที่  27 มีนาคม 2537  โดย นายอมร  อนันตชัย   ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธี

          ปีการศึกษา 2540 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนขึ้น เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2540 โดยใช้ชื่อว่า  “โรงเรียนบ่อวิทยาคาร”

          ปีงบประมาณ 2542  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบกึ่งถาวร ขนาด 6 ห้องเรียน จำนวน 1 หลังเป็นเงิน 1,200,000 บาท และก่อสร้างส้วม แบบส้วมมาตรฐาน (ชาย-หญิง) 6 ที่/27 จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 210,000 บาท

ปีการศึกษา 2543 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้เปิดสอน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  พ.ศ. 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)

ปีงบประมาณ 2544  ได้ใช้เงินบริจาคเพื่อก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง  เป็นเงิน 70,000  บาท

ปีงบประมาณ 2545  ได้รับงบประมาณก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี  เป็นเงิน  218,000  บาท

ปีงบประมาณ 2545  ได้รับงบประมาณก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์จาก องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเป็นเงิน  117,350 บาท

ปีงบประมาณ 2549  ได้รับเงินบริจาคก่อสร้างเรือนพยาบาล 1 หลัง จากประชาชน  เป็นเงิน 218,000  บาท

          ปีงบประมาณ  2549 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 108 ล/30  ขนาด 8 ห้องเรียน  จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 4,376,000 บาท, ก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 207 จำนวน  1  หลัง เป็นเงิน 735,000  บาท, บ้านพักครู  แบบ 203 จำนวน 2 หลัง ๆ ละ 546,000  บาท รวมเป็นเงิน 1,920,000 บาท, บ้านพักภารโรง แบบ 32  จำนวน  1 หลัง เป็นเงิน  257,000 บาท, ส้วม แบบส้วม 6 ที่/27 (ชาย-หญิง)  จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 293,000 บาท และสนามบาสเก็ตบอล  จำนวน  1  สนาม เป็นเงิน 277,000 บาท

การเปลี่ยนแปลง โรงเรียนบ่อวิทยาคาร ได้โอนมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม  พ.ศ. 2546

และเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2553  ได้โอนมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหาราชการกระทรวงศึกษาธิการ ( แก้ไขเพิ่มเติม ) พ.ศ. 2553  พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( แก้ไขเพิ่มเติม ) พ.ศ. 2553  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา  ลงวันที่  22  กันยายน   2553 

ปัจจุบันโรงเรียนบ่อวิทยาคาร  เปิดทำการสอนในระดับ มัธยมศึกษาปีที่  1 – 6  หลักสูตรการศึกษาพื้นฐาน ( แกนกลาง ) พ.ศ. 2551 โดยมี  นางอัมพวัน  ภู่จำศิลป์  รักษาการในตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน  มีนักเรียน ชาย  49  คน  หญิง  35  คน  รวม  84  คน    มีข้าราชการครูตาม จ.18 จำนวน  11  คน  พนักงานราชการ จำนวน  2  คน  ลูกจ้างประจำ จำนวน  1  คน เจ้าหน้าธุรการ  จำนวน  1  คน  ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง)   จำนวน 1  คน