คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ กลุ่มบริหารงบประมาณ

แนวทางกาารเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการอบรม

 

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และการศึกษาบุตร

 

การขอรับหนังสือรับรองเงินเดือน

 

ขั้นตอนการขอรับทุนการศึกษา

 

แบบรายงานผลการติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ

 

แบบแสดงความจำนงบริจาคทุนการศึกษา

 

แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน

 

แบบฟอร์มใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

 

แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

 

แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน

 

แบบฟอร์มการเขียนโครงร่างโครงการ

 

แบบฟอร์มรายงานขอจ้าง

 

แบบฟอร์มรายงานขอซื้อ

 

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนบ่อวิทยาคาร

 

แบบรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน

 

แบบฟอร์มโครงการ

 

แบบฟอร์มใบสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาทั่วไป