คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

ขั้นตอนการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ


ขั้นตอนการเข้ารับการอบรม (กรณีมีหนังสือเชิญ)


ขั้นตอนการเข้ารับการอบรม (กรณีไม่มีหนังสือเชิญ)


ขั้นตอนการย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู


ขั้นตอนการลา


ขั้นตอนการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์