ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564