รายชื่อสมาชิกสภานักเรียน โรงเรียนบ่อวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

รูปภาพ

นางสาวสิริกร  ด่านณรงค์

ประธานสภานักเรียน

เด็กชายรัฐภูมิ  ฉัตรเฉลิมพรรณ์

รองประธานสภานักเรียน

นายธนากรณ์  เบี้ยแก้ว

รองประธานสภานักเรียน

นางสาวมลนภา  ทองนอก

เหรัญญิก

นายภาคิน  หอมหวาน

เลขานุการ