จำนวนนักเรียน
จำนวนนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.6 ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล 1

0

0

0

0

อนุบาล 2

0

0

0

0

อนุบาล 3

0

0

0

0

รวม อนุบาล

0

0

0

0

ประถมศึกษาปีที่ 1

0

0

0

0

ประถมศึกษาปีที่ 2

0

0

0

0

ประถมศึกษาปีที่ 3

0

0

0

0

ประถมศึกษาปีที่ 4

0

0

0

0

ประถมศึกษาปีที่ 5

0

0

0

0

ประถมศึกษาปีที่ 6

0

0

0

0

รวมประถม

0

0

0

0

มัธยมศึกษาปีที่ 1

13

8

21

1

มัธยมศึกษาปีที่ 2

13

12

25

1

มัธยมศึกษาปีที่ 3

12

9

21

1

รวมมัธยมต้น

38

29

67

3

มัธยมศึกษาปีที่ 4

3

4

7

2

มัธยมศึกษาปีที่ 5

3

2

5

2

มัธยมศึกษาปีที่ 6

6

1

7

2

ปวช.1

0

0

0

0

ปวช.2

0

0

0

0

ปวช.3

0

0

0

0

รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า

12

7

19

6

รวมทั้งหมด

50

36

86

9