จำนวนนักเรียน
จำนวนนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.6 ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล 1

0

0

0

0

อนุบาล 2

0

0

0

0

อนุบาล 3

0

0

0

0

รวม อนุบาล

0

0

0

0

ประถมศึกษาปีที่ 1

0

0

0

0

ประถมศึกษาปีที่ 2

0

0

0

0

ประถมศึกษาปีที่ 3

0

0

0

0

ประถมศึกษาปีที่ 4

0

0

0

0

ประถมศึกษาปีที่ 5

0

0

0

0

ประถมศึกษาปีที่ 6

0

0

0

0

รวมประถม

0

0

0

0

มัธยมศึกษาปีที่ 1

11

4

15

1

มัธยมศึกษาปีที่ 2

15

9

24

1

มัธยมศึกษาปีที่ 3

10

10

20

1

รวมมัธยมต้น

36

23

59

3

มัธยมศึกษาปีที่ 4

7

6

13

2

มัธยมศึกษาปีที่ 5

3

4

7

2

มัธยมศึกษาปีที่ 6

3

2

5

2

ปวช.1

0

0

0

0

ปวช.2

0

0

0

0

ปวช.3

0

0

0

0

รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า

13

12

25

6

รวมทั้งหมด

49

35

84

9