ทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ่อวิทยาคาร จังหวัดจันทบุรี

วิสัยทัศน์

จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  พัฒนาทักษะอาชีพด้วยศาสตร์พระราชา

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา

2. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เป้าหมาย (เป้าประสงค์)

1. ผู้เรียนมีทักษะตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา

2. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ

4. โรงเรียนบริหารจัดรูปแบบการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วม มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท

อัตลักษณ์

เด็กดี   มีอาชีพ

เอกลักษณ์

ส่งเสริม  พัฒนา  นำพาสู่อาชีพ